Uutislistaukseen

TIEDOTE KOSKIEN TORRENTUPAA 7.1.2023

TIEDOTE KOSKIEN TORRENTUPAA 7.1.2023

Pyydämme anteeksi, että olemme loukanneet vapaaehtoisia

Kiitämme palautteesta, jota olemme saaneet koskien Torremolinoksessa tapahtuvaa Torrentuvan toimintaa kohtaan. Pyydämme anteeksi, että toimintamme on loukannut monia vapaaehtoisia, jotka ovat pyyteettömästi tehneet työtä seurakunnan eteen vuosikausia tai vuosikymmeniä. Olemme tästä hyvin pahoillamme. Pyydämme myös anteeksi, että tiedotuksemme asiasta on ollut huonoa. Haluamme jatkossa toimia paremmin. Seurakunta on kuitenkin toiminut asiassa useiden asiantuntijoiden ja parhaan harkintansa mukaan.

Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto

On tärkeää jälleen kerrata asiaa koskevat tosiasiat. Aurinkorannikon seurakunnan toimintasäännön 1 §

mukaan Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto ja sen tehtäviä ovat mm. tehdä päätökset kiinteistöjen ostosta tai myynnistä. Seurakuntaneuvosto on valittu toimintasäännön mukaisesti ja se käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Toiminta perustuu ns. edustuksellisen demokratiaan, ts. seurakuntaneuvosto edustaa ja johtaa koko seurakuntaa asemansa puolesta. Seurakuntaa ei johda vapaaehtoistyöntekijät tai muut henkilöt tai yhdistykset. Järjestäytyneet toiminnan ydin on, että sääntöjenmukaisia päätöksentekomenetelmiä kunnioitetaan ja noudatetaan. Torrentupa on Aurinkorannikon seurakunnan omistama kiinteistö ja silloin kaikki siellä tapahtuva toiminta on seurakuntaneuvoston päätöksenteon alaisuudessa. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on vastata toiminnan oikeellisuudesta ja kantaa myös vastuu siitä, että toiminta täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset.  

Kaiken toiminnan tulee olla avointa, läpinäkyvää ja täyttää lain vaatimukset

Seurakuntaneuvosto on koko kuluneen toimikautensa ajan pitänyt tärkeimpänä periaatteenaan sitä, että kaikki toiminta on läpinäkyvää ja täyttää asetukset ja lain vaatimukset. Pelkästään näin jo siksi, että Aurinkorannikon seurakunta saa julkista rahoitusta toimintaansa Suomesta, toki näin tulee toimia muutenkin. Tähän samaan meitä kutsuu myös Jumalan Sana. Se, joka on pienessä uskollinen, on myös suuressa uskollinen.  Seurakuntaneuvosto haluaa noudattaa nykyisin voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Nykyiset lainsäädännön vaatimukset ovat toiset kuin Torrentuvan toiminnan alkaessa vuosikymmeniä sitten.

Torrentuvalla ei ole Espanjan lainsäädännön edellyttämää kahvilalupaa

Tärkein ja merkittävin syy toiminnan päättämiseen Torrentuvalla on se, että tila ei täytä kahvilatoiminalle asetettuja vaatimuksia. Tämä tosiasia sivuutetaan toistuvasti, kun käydään keskustelua Torrentuvan tulevaisuudesta. Tila on rekisteröity tällä hetkellä kenkä- ja nahkatavaraliikkeeksi. Alun perin tila on rekisteröity väärää käyttötarkoitusta varten. Seurakuntakodille on sen toiminnan alussa haettu tarvittavat kahvilaluvat. Viimeistään tuolloin olisi tullut tarkastella Torrentuvan toiminnan laillisuutta kahvilalupien näkökulmasta. On selvää, että samassa organisaatiossa ei voi olla kahta eri tavoin toimivaa samansisältöistä toimintamuotoa. Kahvilaluvista ei ole kiinnostunut pelkästään toimintakaupungin tai -kunnan viranomaiset vaan myös koko Andalusian aluehallinto. Tämä on tarkistettu usealta asiantuntijalta ja myös muilta vastaavilta toimijoilta. Luvaton toiminta vaikuttaa myös kirjanpitoon ja sen laillisuuteen. Seurakunnan tulee maksaa Espanjaan yhteisöveroa sekä ALV-veroa liiketoiminnastaan, jonka piiriin myös Torrentuvan tulisi kuulua. Nyt näin ei voida väärän statuksen ja puuttuvien lupien myötä toimia. Seurakunnan ei tarvitse maksaa veroa lahjoituksista tai kolehdista. Verovuosi on kalenterivuosi, jonka vuoksi myös laiton toiminta haluttiin rajata pelkästään vuoden 2022 puolelle. Seurakunta on takautuvasti verovelvollinen viiden (5) vuoden ajan.  

Tekninen asiantuntija on arvioinut muutostyöt Torrentuvalle

Seurakuntaneuvosto päätti pitämässään kokouksessa toukokuussa 2022 aloittaa selvitystyön siihen, miten Torrentuvan tila saatetaan asianmukaiseen kuntoon, jotta se täyttää kahvilatoiminalle asetetut vaatimukset.  Tilassa on käynyt kaksi kertaa kesän ja syksyn aikana tekninen asiantuntija Jesús M. Madrid, Syalis Ingenieros nimisestä yrityksestä. Em. asiantuntijalla on vuosien kokemus tältä alalta. Hänellä on myös vuosien aikana ollut useita kohteita Torremolinoksessa ja oman ilmoituksensa mukaan läheiset suhteen Torremolinoksen kaupungin rakennusvalvontaan. Asiantuntijalausunnon mukaan tilaan tarvitaan merkittäviä muutostöitä, jotta tila saadaan asetusten mukaiseen kuntoon, niin, että siinä voidaan harjoittaa kahvilatoimintaa. Jesús M. Madridin mukaan kahvilaluvan hankkimiseen tarvitaan seuraavat toimenpiteet.

  1. Inva wc:n rakentaminen, jonka sisäsyvyys on kaksi (2) metriä. WC-istuin tulee myös siirtää. 
  2. Asiakastilan huonekorkeuden tulee olla 2,8 metriä äänieristyksen kanssa. Tällä hetkellä kahvilatilan korkeus on 2,78 m. Katto on tehty kipsilevystä, jonka voi purkaa ja lisätä äänieristyksen sekä korottaa huonekorkeuden. 
  3. Ilmastointihormin rakentaminen ulkokautta katolle. Kustannusarvio 
  4. Projektinjohtaja hankkeelle n. kuuden (6) kuukauden ajalle. Kustannusarvio projektille n. 40 000 euroa. 

Vakuutusyhtiön vaatimukset

Espanjassa noudatetaan lakia ja asetuksia ja niiden tarkoituksena on turvata tiloissa oleskelevien ja vierailevien ihmisten turvallisuus. Torrentuvan osalta turvallisuusnäkökulmissa korostuvat myös vapaaehtoiset sekä naapurit ja heidän turvallisuuteensa liittyvät kysymykset. Viranomaisten asettamat vaatimukset tiloille on tehty sitä varten, että niitä noudatetaan em. syistä. Tämä on myös merkittävä asia, jota olemme käsitelleet vakuutusyhtiömme edustajien kanssa. Vakuutukset eivät ole voimassa tilassa, jonka käyttötarkoitus on väärä tai ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Tätäkin asiaa olemme selvittäneet vuoden 2022 aikana. Seurakunnan vakuutukset ovat AXA- vakuutusyhtiössä.      

Työntekijäresurssien kohdentaminen

Pappien lukumäärä Aurinkorannikolla on Kirkkohallituksen tekemien säästötoimenpiteiden vuoksi vähentynyt talviaikana kolmesta kahteen, joka valitettavasti näkyy myös Torrentuvalla. Olemme kuitenkin saamamme palautteen myötä kohdistaneet työntekijäresursseja laajemmin kuluneen syksyn aikana Torremolinoksessa tapahtuvaan työhön. Pappien lisäksi Torrentuvalla on säännöllisesti käynyt myös sosiaalikuraattorit ja kanttori. Pappien työtehtävien määrä ei ole vähentynyt Aurinkorannikolla, vaikka työvoima onkin vähentynyt. Seurakuntakodilla on ollut ennätysvilkas syyskausi ja päivittäiset kävijämäärät (n. 400 henkilöä) ovat samaa luokkaa kuin Torrentuvalla kuukaudessa. On selvää, että resurssien vähentyessä joudutaan priorisoimaan, missä työvoimaa ensisijaisesti käytetään. Priorisointiperusteena ovat olleet eri työmuotojen kävijämäärät. Torremolinoksessa on järjestetty säännöllisesti messuja. Lisäksi kaikki työntekijämme ovat olleet pyydettäessä Torremolinoksessa asuvien käytössä ja niin on jatkossakin.   

Torrentuvan laina on alaskirjattu perjantaina 16. joulukuuta 2022

Torrentuvan lainaa koskien olemme olleet niiden tietojen varassa, joita olemme saaneet Kirkkohallituksen talousosastolta. Näistä on olemassa kirjalliset dokumentit, joiden pohjalta olemme toimineet. Onneksi yli vuoden kestäneet neuvottelut lainasta päättyivät Aurinkorannikon seurakunnan osalta hyvin, koska laina on alaskirjattu perjantaina 16. joulukuuta 2022 ja siten se ei rasita seurakunnan taloutta. Lainalla ei ole ollut merkitystä tehtyyn päätökseen. Sillä sen sijaan on merkitystä, noudatetaanko toiminnassa lakia ja asetuksia ja myös sillä, mihin vähenevät työntekijäresurssit kohdistetaan. Siihen me olemme seurakuntana sitoutuneet ja niin haluamme jatkossakin toimia.

Uusi seurakuntaneuvosto keskustelee Torrentuvan kokonaistilanteesta 17.1.2023

Uusi seurakuntaneuvosto on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Järjestäytymiskokous on 17.1.2023. Kokouksen esityslistalla on kohtana 11. Yleiskeskustelu Torremolinoksen ”Torrentuvan” tilanteesta.

Lopuksi

Toivomme kaikilta rauhallista suhtautumista asian käsittelyyn. Emme myöskään käy keskustelua asiasta sosiaalisessa mediassa vaan virallisia kanavia pitkin. Seurakuntaneuvostoa tai seurakunnan edustajia voi lähestyä puhelimitse, s-postilla tai kirjeitse. Rukoilemme myös, että asiaan löytyy paras mahdollinen ratkaisu.

Jarmo Karjalainen,

johtava pappi

7.1.2023 12.06