Espanjan suomalaisen

evankelis-luterilaisen kirkon toimintasääntö Espanjassa

1 luku

Seurakunnan toiminnan yleinen perusta

1 §

Manner-Espanjan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko on Espanjan oikeusministeriön uskonnollisten yhteisöjen rekisteriin rekisteröity seurakunta, jonka espanjankielinen nimi on ”Iglesia Evangelico Luterana de Finlandia” (en España). Kirkon virallinen toimipaikka on Seurakuntakoti, joka sijaitsee osoitteessa Avenida de las Salinas 3, 29640 Fuengirola, Málaga. Kirkon pääasiallinen toiminta-alue on Aurinkorannikko. Tarvittaessa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia järjestetään Madridissa ja muualla Espanjassa sekä Portugalissa.

2 §

Seurakunnan toiminnan perustana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus sekä kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen Merimieskirkon yleiset toimintaperiaatteet. Toteuttaakseen kirkon tehtävää, seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Seurakunta tekee yhteistyötä erilaisten tahojen, yhdistysten, organisaatioiden sekä eri maiden viranomaisten kanssa. Seurakunta harjoittaa hyväntekeväisyyttä, järjestää tapahtumia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia. Seurakunta kerää varoja ja lahjoituksia sekä hyväntekeväisyyteen että omaan toimintaansa.

2 luku

Seurakunnan toiminta-alue

1 §

Seurakunnan keskeisin toiminta-alue on Aurinkorannikko. Tarvittaessa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia järjestetään Madridissa ja muualla Espanjassa.
 

2 §

Seurakunta voi tarvittaessa erillisellä sopimuksella sopia yhteistyöstä Portugalissa toimivien suomalaisyhteisöjen kanssa.

 

3 luku

Seurakunnan hallinto

Seurakuntaneuvosto

1 §

Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto ja sen tehtäviä ovat mm.

 • Edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa
 • Huolehtia käytettävissä olevien yhteisten voimavarojen jakamisesta kiinnittäen erityistä huomiota jumalanpalveluselämän järjestämiseen.
 • Laatia kalenterivuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Laatia menneen toimintakauden tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus ja esittää ne seurakuntakokoukselle hyväksyttäviksi.
 • Laatia seurakunnan toiminta-avustusanomukset ja tehdä vuosittain kirkkohallituksen ulkoasiain osastolle sen edellyttämät selvitykset.
 • Avustaa ja tukea työntekijöitä heidän tehtävissään.
 • Huolehtia seurakunnan omistuksessa olevista kiinteistöistä siten, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
 • Tehdä päätökset kiinteistöjen ostosta tai myynnistä.
 • Valtuuttaa toimikautensa osalta johtavan papin tekemään kertaostojen, myyntien tai leasing-sopimusten osalta seurakuntaneuvoston asettamaan hintarajaan asti ulottuvat ostopäätökset ja allekirjoittaa kyseiset sopimukset.
 • Suorittaa muut tehtävät, jotka on katsottava seurakuntaneuvoston toimialaan kuuluviksi.
 • Kutsua vuosittain koolle seurakuntakokous maaliskuun loppuun mennessä.

2 §

Seurakuntaneuvosto voi hyväksyä yhteyteensä uusia yhteistyötahoja.

3 §

Seurakunnan nimen kirjoittavat seurakunnan johtava pappi ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai seurakuntaneuvoston tähän nimeämä henkilö, aina kaksi yhdessä. He edustavat seurakuntaa suhteessa Espanjan viranomaisiin ja muihin seurakunnan ulkopuolisiin tahoihin.

4 §

Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai seurakunnan pappi. Seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään puolet seurakuntaneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestillä.  

5 §

Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä henkilökohtaisesti tai etäyhteyden kautta.

6 §

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Tarvittaessa vuosittainen tai ylimääräinen seurakuntakokous voi täydentää seurakuntaneuvostoa kesken toimikauden. Seurakuntaneuvosto voi vaatia puheenjohtajan tai jäsenen eroa, jos puolet neuvoston jäsenistä sitä vaativat.

7 §

Seurakuntaneuvosto voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä eri tehtävien hoitamista varten. Seurakuntaneuvosto voi kutsua kokoukseensa muita henkilöitä harkintansa mukaan.

8 §

Seurakuntaneuvoston toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Toimikautensa kolmannen vuoden marraskuun loppuun mennessä seurakuntaneuvosto järjestää vaalitoimituksen uuden seurakuntaneuvoston valitsemiseksi alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Seurakuntaneuvosto kokoontuu aina tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen ja viimeisen vuosikolmanneksen aikana, huolehtiakseen sääntömääräisistä tehtävistä.

9 §

Seurakuntavaalit toimitetaan välittöminä vaaleina, jossa jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Äänioikeutettu seurakuntavaaleissa on jokainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joka vaalipäivään mennessä on täyttänyt 16 vuotta.

10 §

Seurakuntaneuvostoon valitaan seitsemän (7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Vaalikelpoisuus edellyttää, että henkilö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, konfirmoitu ja 18 vuotta täyttänyt. Seurakuntaneuvosto saattaa seurakuntalaisten tietoon sekä vaalin ajankohdan että ehdokasasettelun vähintään 30 vuorokautta ennen vaalitoimitusta. Valitsijayhdistykset, jotka muodostuvat vähintään viidestä (5) seurakunnan äänioikeutetusta jäsenestä, toimittavat ehdokaslistat seurakuntaneuvoston ilmoittamaan aikamäärään mennessä seurakuntaneuvoston asettamalle vaalilautakunnalle. Vaalilautakunta tarkastaa ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja laatii ehdolle asetetuista ehdokaslistan, jossa kaikki ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä.

 

Seurakuntaneuvosto vahvistaa ehdokasasettelun. Vähintään kaksi (2) viikkoa, mutta enintään neljä (4) viikkoa ennen vaaleja, ilmoitetaan ehdokasasettelu sekä tieto siitä, miten, milloin ja missä vaali toimitetaan. Vaalia seuraavana sunnuntaina vaalitulos kerrotaan seurakunnan tiedotuskanavissa.

4 luku 
Seurakunnan talous

1 §

Seurakuntaneuvosto hoitaa seurakunnan yhteisiä varoja ja vastaa seurakunnan kirjanpidosta.

2 §

Seurakuntaneuvosto huolehtii varainhankinnasta ja taloudenhoidosta sekä kerätyistä varoista. Seurakunta saa vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Seurakuntaneuvosto vastaa sekä seurakunnan kiinteästä että irtaimesta omaisuudesta.

3 §

Seurakuntaneuvosto myöntää käyttöoikeuden seurakunnan tileihin.

4 §

Mikäli seurakunta lopettaa toimintansa, on seurakunnan varat ja omaisuus luovutettava Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Päätös seurakunnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä seurakuntakokouksessa, vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

5 luku

Seurakuntakokous

1 §

Seurakuntaneuvosto kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä seurakuntakokouksen, joka on seurakunnan yleiskokous. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Kokouksessa äänioikeutetut hyväksyvät yksinkertaisella äänten enemmistöllä säännöt ja sääntömuutokset. Vuosittain, yksinkertaisella äänten enemmistöllä, hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon sekä päättää tili– ja vastuuvapauden myöntämisestä Seurakuntaneuvoston jäsenille. Seurakuntakokous valitsee kullekin tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa. Seurakuntaneuvosto voi päättää seurakuntakokoukseen osallistumisesta etäkokouksena.

 

2 §

Seurakuntakokouksen äänioikeutetulla jäsenellä on käytössään kullakin yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Äänestyksissä päätökseksi tulee yksinkertaisen äänienemmistön mukainen päätös.

3 §

Kutsu seurakuntakokoukseen julkaistaan vähintään kaksi (2) viikkoa, mutta enintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta seurakunnan nettisivuilla ja muissa seurakunnan tiedotuskanavissa.

6 luku

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Merimieskirkko ry.:n ja seurakunnan työntekijät

1 §

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, jatkossa Suomen Merimieskirkko ry., lähettää Manner-Espanjan kirkollista työtä varten tarpeelliseksi katsomansa määrän pappeja ja kanttoreita. Papit ja kanttorit ovat työsuhteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jatkossa Suomen Merimieskirkko ry:een.

2 §

Seurakunnalla voi olla ulkopuolisia työntekijöitä. Seurakuntaneuvosto solmii ja purkaa ulkopuolisten työntekijöiden työsuhteet ja työehdot. Seurakunnan työntekijöiden esihenkilönä on kulloinkin virassa oleva johtava pappi tai tilanteen mukaan hänen sijaisensa. Esihenkilövastuu voi jakautua myös työalavastuiden mukaisiin kokonaisuuksiin.

3 §

Seurakunnan työntekijät seuraavat toimialueellaan suomalaisyhteisön hyvinvointia ja sen vaikutusta seurakunnan toimintaan sekä suorittavat muiden viranhaltijoiden kanssa sovittavia ulkosuomalaistyöhön liittyviä tehtäviä.

 

7 luku

Toimintasäännön voimassaolo ja siihen tehtävät muutokset

1 §

Tämä toimintasääntö astuu voimaan, kun seurakuntakokous on sen hyväksynyt.

 

2 §

Muutoksia tähän toimintasääntöön voi tehdä kaksi peräkkäistä seurakuntakokousta seurakuntaneuvoston esityksestä. Milloin toimintasäännön mahdolliset muutokset koskevat seurakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja/tai Merimieskirkon välisen yhteistyön peruslinjoja, on asiasta ilmoitettava ja neuvoteltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja/tai Merimieskirkon kanssa.

Kuvituskuva